โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ก่อตั้งโดย  นายเอกศักดิ์  พันปี  ผู้อำนวยการโรงเรียน   วังทองพิทยาคม  ตั้งแต่ ปีการศึกษา  2533 
โดยเปิดเป็นสาขาโรงเรียนวังทองพิทยาคม  ใช้สถานที่ในบริเวณวัดวังพิกุล  ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   
        ปีการศึกษา 2534  จัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียน จำนวน 111 คน  ปีการศึกษา 2535 
จัดการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน   จำนวน 161 คน  ได้ย้ายจากบริเวณวัดวังพิกุลไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราวใหม่ที่            บ้านหนองตาสี  หมู่ที่ 11 ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก
         กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลวังพิกุล  เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2536  มีที่ตั้ง ณ บ้านหนองตาสี หมู่11 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  มีเนื้อที่จำนวน 60 ไร่  1 งาน  94  ตารางวา  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสมนึก  ประเสริฐปาลิฉัตร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษามาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน จำนวน 184 คน   ข้าราชการครู  จำนวน  9 คน
          ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียนจำนวน 278 คน  ข้าราชการครู 12 คน  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวันชัย   เชียงแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปีการศึกษา 2546  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายชูชาติ  คุ้มพวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา มีนักเรียน จำนวน 243  คน  ข้าราชการครู จำนวน 16 คน
ปีการศึกษา 2547  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้แต่งตั้งให้นายสนชัย คลังเงิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา  มีนักเรียน  จำนวน  265  คน  ข้าราชการครู  จำนวน 15 คน
                ปีการศึกษา  2548   มีจำนวนนักเรียน  324  คน  ข้าราชการครู  จำนวน  15  คน
                ปีการศึกษา  2549    มีจำนวนนักเรียน  335  คน  ข้าราชการครู  จำนวน 18   คน
                ปีการศึกษา  2550    มีจำนวนนักเรียน  352  คน  ข้าราชการครู  จำนวน 24  คน
                ปีการศึกษา  2551    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้แต่งตั้งให้  นายสมาน สารีคำ   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา  มีนักเรียน  จำนวน  360  คน  ข้าราชการครู  จำนวน  23  คน
                ปีการศึกษา  2552    มีจำนวนนักเรียน  372  คน  ข้าราชการครู  จำนวน  24  คน
ปีการศึกษา  2553    มีจำนวนนักเรียน  334  คน  ข้าราชการครู  จำนวน  21  คน ปีการศึกษา  2554    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้แต่งตั้ง
นายชาลี  ดายี่   ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโซ้งวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา  มีจำนวนนักเรียน  268  คน  ข้าราชการครู  จำนวน  21  คน
               ปีการศึกษา  2555    มีจำนวนนักเรียน  267  คน  ข้าราชการครู  จำนวน  21  คน                                                                             ปีการศึกษา  2556    มีจำนวนนักเรียน  260  คน  ข้าราชการครู  จำนวน  19  คน                     
               ปีการศึกษา  2557    มีจำนวนนักเรียน  222  คน  ข้าราชการครู  จำนวน  18  คน
               ปีการศึกษา  2558    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้แต่งตั้งนายเสกสันต์  ทองม่วง   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา  มีจำนวนนักเรียน  206  คน  ข้าราชการครู     จำนวน  18  คน
ปีการศึกษา  2559    มีจำนวนนักเรียน  199  คน  ข้าราชการครู  จำนวน  16  คน
ปีการศึกษา  2560    มีจำนวนนักเรียน  223  คน  ข้าราชการครู  จำนวน  16  คน