โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 รูปหนังสือ  ธรรมจักร  และเปลวเทียน
                              หมายถึง ความรู้และคุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
 
                      คติธรรม                  สํ วิรุฬเหถฺ เมธาวี
                                                 ผู้มีปํญญาย่อมเจริญก้าวหน้า

 
  
                     สีประจำโรงเรียน     น้ำเงิน – เหลือง
                                                น้ำเงิน  หมายถึง  ความหนักแน่น , สามัคคี
                                                เหลือง  หมายถึง  คุณธรรม