โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ภายในปี 2561 ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  บนพื้นฐานของความเป็นไทย