โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ 
1พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล     
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3) ส่งเสริมครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5) ส่งเริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง                                                                    
7)  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                     
8)  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และ หน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    


เป้าหมาย
1) ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล                     
2) แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้    
3) ส่งเสริมให้ครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทุกวิชาชีพ              
4) ผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                    
5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7) ผู้เรียน 1 คน 1 สมรรถนะอาชีพ
8)  ชุมชน และหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา