โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ณ วันที่  18 พฤษภาคม 2561ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
ม.1 2 31 18 49
ม.2 2 25 20 45
ม.3 2 19 13 32
รวม ม.ต้น 6 7775 59 126
ม.4 2 18 11 29
ม.5 2 13 21 34
ม.6 2 11 15 26
รวม ม.ปลาย 6 42 47 89
รวมทั้งหมด 12 117 98 215