โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกศักดิ์ พันปี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ประเสริฐปาลิฉัตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย เชียงแสน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ คุ้มพวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสนชัย คลังเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน สารีคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี ดายี่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสันต์ ทองม่วง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-ปัจจุบัน