โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
คณะผู้บริหาร

นายเสกสันต์ ทองม่วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา