โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิกัญญา วรยศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวราลักษณ์ เกษมสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2