โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพีรพัฒน์ สิริบุญญาชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพิเชษฐ์ เจริญภาพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพิไลวรรณ นิยมญาติ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1