โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวลัยพร แจ่มนาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเพยาว์ ภู่เกิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2