โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุริยา เส็งสาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิไลพร เดชมัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2