โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอักษร ศรีผึ้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ