โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
147 หมู่ 11   ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0864463801
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางทิพาพร ศรีสุธรรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเกียรติศักดิ์ นาเคน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2